13-11-2020

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ VOLPI KV 310 σειράς POWERCUT

▶️Η εταιρεία με την επωνυμία «PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ» που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, οδός Κορυτσάς 6 με ΑΦΜ 999304801, – Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης διοργανώνει διαγωνισμό με δώρο 1 ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος της Volpi έως και 28/12/2020.

▶️Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ, όπως επίσης και οι συγγενείς τους πρώτου & δευτέρου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

▶️Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της σελίδας της PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης facebook & Instagram και πιο συγκεκριμένα στις σελίδες: https://www.facebook.com/PromexKechidis & https://www.instagram.com/promexkechidis/

▶️Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Τρίτη 01/12/2020 και θα ολοκληρωθεί τη Κυριακή 27/12/2020 (και ώρα 23:59).

▶️Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από το συμμετέχοντα να κάνει Like/follow τους λογαριασμούς @promexkechidis και Tag 5 ή περισσότερους φίλους σε σχόλιο κάτω από το post.

▶️Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού δηλαδή Σαββάτο 12/12/2020 έως και Κυριακή 27/12/2020 (και ώρα 23:59).

▶️Ο νικητής του δώρου θα ανακηρυχθεί μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, την Δευτέρα 28/12/2020 .

▶️Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

▶️Ο νικητής του δώρου θα ενημερωθεί μέσω προσωπικού μηνύματος, την Δευτέρα 28/12/2020, στο λογαριασμό του στο Facebook ή Instagram, όπου στη συνέχεια θα κληθεί να στείλει τα στοιχεία επικοινωνίας τους μέσω προσωπικού μηνύματος, ώστε να ενημερωθεί για τον τρόπο παραλαβής του δώρου του.

▶️Ο νικητής υποχρεούται να γνωστοποιήσει συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση).

▶️Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά των στοιχείων του. Ελλιπής, μη ορθή ή μη αληθής αναφορά των στοιχείων τους αυτομάτως παρέχει το δικαίωμα στην PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό.

▶️Ο νικητής που δεν θα επικοινωνήσει μέσω προσωπικού μηνύματος με την Facebook ή Instagram σελίδα της  PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ μέχρι και την Πέμπτη 31/12/2020 στις 12:00 πμ. χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επί του δώρου και η PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου, είτε στην διάθεσή του με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

▶️Η PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου του διαγωνισμού με σχετική ανάρτηση στις σελίδες της (https://www.facebook.com/PromexKechidis & https://www.instagram.com/promexkechidis) κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει το διαγωνισμό.

▶️Η PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια εταιρεία θα παρέμβει το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να αποβάλλει από το διαγωνισμό όσους προβούν σε οποιαδήποτε παράνομη καταχρηστική ή αντίθετη στα χρηστά ήθη ενέργεια. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

▶️Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.

▶️Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

▶️Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

▶️Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

▶️Κάθε συμμετέχων ενημερώνεται με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ δύναται να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτη εταιρεία (εκτελούσα την επεξεργασία) για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας για λογαριασμό της και σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες εντολές της. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα και κάθε συμμετέχων έχει, σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω, καθόλη την διάρκεια της επεξεργασίας όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα του: (α) να υποβάλει γραπτό αίτημα στην PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ για (i) πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, (iii) μερική ή ολική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής του αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου έχει δοθεί συγκατάθεση και (β) να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύννομη.

▶️Τα ως άνω δεδομένα η PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ θα διατηρεί για τρεις (3) μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, δεν θα διαβιβάζει σε τρίτους (πλην των ως άνω αποδεκτών) για την εκτέλεση της επεξεργασίας τους και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους από αθέμιτη πρόσβαση και επεξεργασία.

▶️Όσον αφορά στον κάθε ένα νικητή του διαγωνισμού, η PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ δηλώνει και ο νικητής αποδέχεται ότι η PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία του θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέξουν από τον ίδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω, με σκοπό την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την υλοποίηση της παροχής που αποτελεί το δώρο.

▶️Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι σε ειδική σελίδα της ιστοσελίδας της PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ ( promex.gr «ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ») .

▶️Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

▶️Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος άνω των 18 ετών.

[Sassy_Social_Share]

Εγγραφή στο Newsletter

Με τα νέα απο τον Κλάδο, τα προϊόντα και τις προσφορές μας

    Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας.
    Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και επαγγελματίες του χώρου δημιουργούν νέες σχέσεις μαζί μας. Μείνετε ενημερωμένοι διαβάζοντας τα τελευταία νέα μας.