27-11-2020

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Ένα σύγχρονο μοντέλο αγροτικής παραγωγής

Από τα πρώτα χρόνια καλλιέργειας μέχρι και σήμερα η γεωργία έχει αλλάξει δραματικά.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η χρήση των μηχανημάτων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εκμηχάνισή της οδηγώντας σε εξάντληση των φυσικών πόρων, αύξηση τους κόστους παραγωγής καθώς και αρνητικών επιπτώσεων των εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα) στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. Οι αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και η προτίμηση των καταναλωτών για ασφαλέστερα και ποιοτικότερα προϊόντα οδηγούν στην ανάγκη για αλλαγές στην παραγωγή και στην αφομοίωση νέων μεθόδων γεωργικών εφαρμογών.

Η Γεωργία Ακριβείας (Precision Farming) είναι μια νέα μέθοδος γεωργικής εφαρμογής η οποία στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας, όσο και στην μείωση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον τελικό καταναλωτή, θέτοντας την όλη διαδικασία πιο βιώσιμη. Χρησιμοποιεί την πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των εισροών και να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.
Επιτρέπει το σύγχρονο καλλιεργητή να διαχειρίζεται το χωράφι του σε σημεία μεγαλύτερης κλίμακας από αυτή του αγροτεμαχίου. Βασίζεται σε τεχνολογίες που καταγράφουν με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση του αγροτεμαχίου, εν συνέχεια διαχειρίζονται τα δεδομένα και τελικά εφαρμόζουν τις εισροές καλύπτοντας χωρικά και χρονικά τις ανάγκες κάθε σημείου του αγροτεμαχίου ανάλογα με την διαφοροποίηση του.
Λόγω των ανωτέρω χαρακτηριστικών η ευρωπαϊκή ένωση θέσπισε αυστηρότερες διατάξεις θέτοντας ως επιτακτική ανάγκη την εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της Γεωργίας Ακριβείας έναντι της συμβατικής γεωργίας είναι:

 • Διαχείριση του αγροτεμαχίου σε σημεία μεγαλύτερης κλίμακας με βάση την διαφοροποίηση και όχι ενιαία:
  Οι τεχνολογίες αυτές δίνουν δεδομένα υψηλής ανάλυσης, δηλαδή πληροφορίες για τη μεταβλητότητα και τις ανάγκες του χωραφιού σε κάθε σημείο του, ώστε η εφαρμογή των εισροών να είναι ακριβέστερη και πιο αποτελεσματική.
 • Μείωση των καλλιεργητικών εισροών:
  Eδώ εφαρμόζεται η κατάλληλη εισροή (νερό, φυτοφάρμακα κτλ) στις κατάλληλες δόσεις σε συνάρτηση με το χρόνο, μειώνοντας έτσι το ποσοστό των εισροών καθώς και το κόστος παραγωγής.
 • Αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων:
  Ο καθορισμός του αγροτεμαχίου σε ομοιόμορφες ζώνες σύμφωνα με την κλίμακα και τις ανάγκες τους και αντίστοιχα η σωστή εφαρμογή των εισροών χωρικά και χρονικά, οδηγούν σε ανάπτυξη παραγωγικότητάς σε αναλογία με την ποιότητα των προϊόντων.
 • Προστασία του περιβάλλοντος:

H σχέση μεταξύ της Γεωργίας Ακριβείας και του περιβάλλοντος είναι άµεση και διαχρονική. Η σωστή διαχείριση και εφαρμογή των εισροών μειώνει στο ελάχιστο τις επιζήμιες επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην υγεία του ανθρώπου.

Η PROMEX ΚΕΧΙΔΗΣ εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες αιχμής, είναι δίπλα στον αγρότη & γεωπόνο ώστε να διαχειριστούν σωστά καλλιέργειες μεγαλύτερων εκτάσεων & να διεκπεραιώσουν τις χρονοβόρες ή δύσκολες εργασίες με περισσότερη ευκολία.
Διαμέσου της Γεωργίας Ακριβείας παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη των αγροτών στις αντίστοιχες τεχνολογίες όπως:

 • Συστήματα και μηχανισμοί καταγραφής δεδομένων, όπως χάρτες αποδόσεων/ Εντοπισμού Θέσης (GPS) & αισθητήρες ανίχνευσης κόμης.
 • Συστήματα ελέγχου μεταβαλλόμενης εφαρμογής της ροής ή του είδους (computer), για χρήση σε μηχανήματα όπως ψεκαστικά, λιπασματοδιανομείς, σπαρτικές κτλ
 • Συστήματα παρακολούθησης & διαχείρισης απομακρυσμένης λειτουργίας ενός στόλου μηχανημάτων, σε πραγματικό χρόνο, διαμέσου διαδικτυακής πλατφόρμας cloud.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 & στηριζόμενοι στα νέα μέτρα βελτίωσης παρουσιάζουμε τεχνολογικές καινοτομίες στην φυτική παραγωγή, συμβάλλοντας στην βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τους πίνακες της πρόσκλησης για τα σχέδια βελτίωσης, σας παραθέτουμε αναλυτικά τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες στη φυτική παραγωγή βάση του άρθρου Υπομέτρου 4.1:

🔰Ψεκαστικά μηχανήματα μεταβλητής δόσης

Τα ψεκαστικά μηχανήματα μεταβλητής δόσης μπορούν να είναι μεγάλων καλλιεργειών (ιστού) ή οπωρώνων σύμφωνα με τον τύπο καλλιέργειας και αποτελούνται από:

↪️Μικροελεγκτή που λαμβάνει πληροφορίες και προσαρμόζει ανάλογα τις δόσεις του φυτοφαρμάκου
↪️Αισθητήρες που ανιχνεύουν άμεσα τις ανάγκες καλλιέργειας για τις δόσεις ψεκασμού
↪️Μικροϋπολογιστή αγρού για τον υπολογισμό των δόσεων που πρέπει να εφαρμοστούν για τις ειδικές ανάγκες του τεμαχίου (μέσο αισθητήρων ή πληροφοριών βασισμένων σε προδιαγεγραμμένους χάρτες)
↪️Ακροφύσια μεταβαλλόμενης ροής ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα μεταβολής του ψεκαζόμενου όγκου
↪️Μονάδα GPS

🔰Σετ ψεκαστικών μηχανήματων μεταβλητής δόσης

Αποτελείται από μια ομάδα εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα συμβατικό ψεκαστήρα για να εφαρμοστεί στη γεωργία ακριβείας. Τα βασικά στοιχεία του συστήματος είναι:

↪️Μικροελεγκτές για τον έλεγχο των δόσεων ψεκασμού
↪️Υπολογιστής αγρού που στέλνει δεδομένα στον μικροελεγκτή με βάση τους προδιαγεγραμμένους χάρτες
↪️Σύστημα μεταβολής του ψεκαζόμενου όγκου
↪️Μονάδα GPS για τον ανελκυστήρα

🔰Ψεκαστικά οπωρώνων με συστήματα ανίχνευσης της κόμης

Τα ψεκαστικά αυτά διαθέτουν αισθητήρες (Συνήθως υπερήχων ή λέιζερ) τα οποία σαρώνουν το περιβάλλον δεξιά & αριστερά του ψεκαστικού  και ανιχνεύουν τα σημεία όπου υπάρχουν δέντρα.
Στα ενδιάμεσα κενά ένας μικρο-ελεγκτής δίνει εντολή για διακοπή του ψεκασμού.Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουν φ/π προϊόντων και περιορίζουν την ρύπανση του περιβάλλοντος.
Σε ορισμένα μηχανήματα υπάρχει η δυνατότητα για τμηματικό έλεγχο των ακροφυσίων και διακοπή ενός τμήματος από το νέφος (πχ. αν συναντήσουνε ένα δέντρο κοντό)

🔰Σετ ανίχνευσης της κόμης των δέντρων

Το σετ αυτό εγκαθίσταται σε συμβατικούς νεφελοψεκαστήρες και τους δίνει την δυνατότητα να διακόπτουν τον ψεκασμό όταν δεν ανιχνεύεται κόμη του δέντρου. Αποτελούνται από:

↪️Αισθητήρα υπερήχων ή λέιζερ
↪️Συστήματα που προσαρμόζονται στο κύκλωμα του ψεκαστικού για έλεγχο της ροής
↪️Μικροελεγκτή

Αποτελούμενα συστήματα της κατηγορίας αυτής, σε μια πλήρη γκάμα εφαρμογών απεικονίζονται στον παρακάτω σύνδεσμο:⇓

[Sassy_Social_Share]

Εγγραφή στο Newsletter

Με τα νέα απο τον Κλάδο, τα προϊόντα και τις προσφορές μας

  Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας.
  Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και επαγγελματίες του χώρου δημιουργούν νέες σχέσεις μαζί μας. Μείνετε ενημερωμένοι διαβάζοντας τα τελευταία νέα μας.