Επιπλέον αξιολογητές για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 20/01/2012

Απόφαση με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αξιολόγηση μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013», δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια. Σύμφωνα με αυτή επειδή το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων του ΠΑΑ έχει ενεργοποιηθεί και δεδομένου του μεγάλου όγκου των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβλήθηκαν και θα υποβληθούν, κρίνεται επιτακτική η ενίσχυση της διαδικασίας αξιολόγησης, μέσω προσέλκυσης αξιολογητών από τις υπηρεσίες των Περιφερειών που έχουν εμπλακεί και στο παρελθόν στις διαδικασίες εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του γεωργικού τομέα.

Κατόπιν αυτών το ΥπΑΑΤ καλεί συμπληρωματικά τους ενδιαφερόμενους όπως εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους σχετικά με την πρόθεσή τους για εμπλοκή τους στην ανωτέρω διαδικασία.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ των Γενικών Δ/νσεων Περιφέρειας Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιών) της Χώρας και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των Περιφερειών, οι οποίοι συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τις υπηρεσίες αυτές πλην συμβάσεων ορισμένου χρόνου, έργου ή μαθητείας.
Για την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης θα συστήνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ομάδες έργου αξιολόγησης οι οποίες θα είναι αμειβόμενες, και θα μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι 31/12/2013.